.
  Bánh cúng Vu lan
 
19/8/2013

 Cöù moãi naêm vaøo muøa Vu Lan, muøa Baùo hieáu, ôû Vieät Nam thöôøng coù nhöõng hoäi thi veà nhöõng moùn aên chay, ñöôïc saùng taïo töø ñoâi baøn tay taïo neân nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät thaät ñoäc ñaùo nhö : Kình Ngö vöôït bieån, Caù hoaù Long… Haõy daâng leân cha meï nhöõng saûn phaåm t
mình naáu nöôùng baèng taát caû taám loøng !!!

Ngoaøi nhöõng moùn aên thoâng thöôøng, xin giôùi thieäu vi caùc baïn moùn baùnh Nam Boä, deå laøm vaø raát ngon, chaéc haún khi thöôûng thöùc Cha Meï raát vui, vì nieàm vui cuûa tuoåi giaø khoâng ph thuc vaøo vt cht, cũng như không gì so saùnh ñöôïc… Moùn Baùnh Cuùng queâ mình vöøa reû tieàn, deå thöïc hieän, maø laïi khoâng toán nhieàu coâng söùc, noù raát haáp daãn khaåu vò, nhaát laø vaøo nhöõng ngaøy chay, ñaëc bieät laø raèm Thaùng baûy, chôï Caàn Thô baøy baùn raát nhieàu, Baùnh Cuùng vaø Baùnh ít nöôùc tro laø hai loaïi baùnh thoâng duïng nhaát trong muøa chay cuûa Thaùng baûy haèng naêm.

*Caùc baïn chuaån bò :

1.      Laù chuoái

2.      Moät oáng nöôùc troøn nhoû, hay caùi soùng laù cuûa laù chuoái daøi khoaûng 15- 20 cm

3.      Boät gaïo- nöôùc coát döøa- chuùt xíu muoái ñöôøng

4.      Haønh laù xaét mòn - Ñöôøng vaøng ( neáu laøm baùnh v ngoït)

 


Thöïc hieän :

Boät gaïo pha vôùi nöôùc coát döøa, neâm vôùi chuùt muoái ñöôøng cho vöøa aên, theâm haønh laù ñeå baùnh coù vò thôm ngon, haáp daãn. Neáu muoán laøm baùnh ngoït, chuùng ta pha boät vôùi ñöôøng, (duøng ñöôøng Thoát Loát raát ngon), Boät gaïo phaûi laø loaïi boät toát, thöôøng thì ngaøy xöa boät ñöôïc xay baèng coái xay tay, neân noù vaãn giöõ ñöôïc ñaäm ñaø cuûa hương v ht go ca vuøng ñaát Nam Boä.

Cöù moät cheùn boät la øhai cheùn nöôùc coát döøa pha vaøo nhau, cũng tùy vaøo loi bt go tt hay khoâng toát maø gia gim lưng nưc, sau khi pha bt xong ly mt ít khuy chín bt  neâm v mn lt, vaø ñoä mn do khi thaønh phm, coøn laù chuoái thì phôi heùo, hoaëc luoäc sô cho laù meàm, cuoän vaøo caùi oáng troøn roài beû cuùp laïi moät ñaàu, coät laïi baèng daây goùi baùnh teùt, cöù cuoän nhö theá cho thaät nhieàu, sau ñoùmôùi cho boät vaoø moãi oáng, ri beû cuùp laïi coät  chaët, cho vaøo noài nöôùc ñang soâi, goïi laø luoäc baùnh chöù khoâng phaûi haáp baùnh, khoaûng 10 phuùt laø baùnh chín, vôùt ra ñeå nguoäi sau ñoù caét daây b.

Yeâu caàu Baùnh coù vò ngon ngoït, ñoä ñoâng ñaëc cuûa Baùnh thaät meàm vaø do, thôm löïng muøi laù, caùi vò beùo cuûa nöôùc coát döøa cũng laø ñaëc saûn cuûa vuøng soâng nöôùc Cöûu Long, laøø mt loi baùnh öa thích cuûa ngöôøi min taây Cn thơ trong muøa chay thaùng 7.

Haûy thöû taøi ni tr ca bn qua moùn baùnh muøa Vu Lan, muøa baùo hieáu… S coù moät chuùt gì ñeå nhôù khi cha m coøn sng hay ñaõ qua ñôøi!

                                                                                   8.8.2013

                                         Ng. CM HNG- Hương v Cn Thơ- Tp 2

 


 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 285492 visitors (1616810 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free