.
  Họp mặt NLS CT
 
17/12/2013

 

 

THOÂNG BAÙO

BAN LIEÂN LAÏC CÖÏU HOÏC VIEÂN NOÂNG LAÂM SUÙC-NOÂNG NGHIEÄP CAÀN THÔ

THOÂNG BAÙO

          Buoåi hoïp maët thöôøng nieân cuûa Cöïu hoïc vieân Noâng Laâm Suùc – Noâng Nghieäp Caàn Thô laàn thöù 19 ñöôïc toå chöùc taïi Tröôøng Cao Ñaúng Kinh Teá Kyõ Thuaät Caàn Thô (Tröôøng Trung Hoïc Noâng Laâm Suùc Caàn Thô, Tröôøng Trung Hoïc Noâng Nghieäp  tröôùc ñaây), soá 09, Ñöôøng Caùch Maïng Thaùng 8, P. An Hoaø, Q. Ninh Kieàu, TP Caàn Thô, khai mạc vào lúc 09 gi00 saùng (ñoùn tiếp đại biểu từ 7giôø30 saùng), ngaøy thöù  01-01-2014.

          Thaân môøi taát caû cöïu hoïc vieân Noâng Laâm Suùc – Noâng Nghieäp Caàn thô veà hoïp maët thöôøng nieân ñuùng thôøi gian vaø ñòa ñieåm neâu treân, ñoàng thôøi ñeà nghò caùc baïn nhaän ñöôïc thoâng baùo naày tieáp tuïc thoâng baùo cho caùc baïn ñoàng moân maø mình lieân heä ñöôïc.

          Thoâng baùo naày thay thö môøi.

                                                            

 Cần thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2013

                                     

TM. BAN LIEÂN LAÏC CÖÏU HOÏC VIEÂN NLS-NN CAÀN THÔ

                                                                       

 TRÖÔÛNG BAN                                                                                                                                                                         TRẦN TRIỀU QUANG

 

 

                                                                                     

 


 


 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 288585 visitors (1623455 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free