.
  Năng lượng trong vật lý
 Nói đến năng lượng một danh từ rất phổ thông ở đại chúng ai cũng hiểu rõ và đã và đang xử dụng,thí dụ mở một giao điện của ngọn đèn, nấu nồi cơm tức là tiêu năng lượng nói cách khác là biến đổi thể đang của nó.  Nhưng nếu tìm hiểu sâu rộng và chị tiết của sự cấu tạo, sự thành hình,luân chuyển và biến đổi của nó thì rất phước tạp. đây chỉ bàn về năng lượng Trong vật lý.

          Theo định nghĩa của vật lý năng lượng là một trong những thuộc tính định lượng cơ bản,mô tả một hệ thống vật lý hoặc trạng thái của đối tượng. Năng lượng có thể được chuyển đổi (converted  ) trong một số hình thức có thể từng biểu hiện và được đo lường theo những cách khác nhau,các định luật bảo toàn năng lượng nói rằng tổng số năng lượng của một hệ thống có thể tăng hoặc giảm chỉ bằng cách chuyển nó vào hoặc ra khỏi hệ thống . Tổng năng lượng của một hệ thống có thể được tính bằng cách đơn giản khi nó bao gồm nhiều bộ phận không tương tác hoặc có nhiều hình thức khác nhau của năng lượng. Các hình thức năng lượng thông thường bao gồm động năng của một đối tượng di chuyển, năng lượng bức xạ thực hiện bởi bức xạ điện từ ánh sáng và các loại năng lượng tiềm năng như sóng hấp dẫn (gravitational ) và đàn hồi, (elastic) Năng lượng được đo bằng đơn vị SI của joules (J) . Loại phổ biến của truyền năng lượng  năng lượng và chuyển đổi bao gồm các quá trình như làm nóng một vật liệu,thực hiện công việc cơ khí trên trên một đối tượng,tạo ra hoặc làm cho sử dụng năng lượng điện, và nhiều phản ứng hóa học .

          Đơn vị đo lường năng lượng thường được xác định thông qua một quá trình làm việc . Công việc thực hiện bởi một vật thể được cung cấp trên được quy định trong vật lý như sự sinh động.  ( SI đơn vị :newton ) được áp dụng trên vật thể nhất định, nhân với khoảng cách ( SI đơn vị : mét ) của sự di động chống lại các lực lượng tác dụng bởi các vật thể khác . Do đó, các đơn vị năng lượng là newton - mét , được gọi là jun. Các đơn vị điện lực SI ( năng lượng trên mỗi đơn vị thời gian ) là watt , mà chỉ đơn giản là một jun mỗi giây. Do đó, một jun là một watt- thứ hai , vì vậy 3600 joules bằng một watt-giờ . Đơn vị năng lượng CGS (Centimetre–gram–second system of units) là erg ( một đơn vị năng lượng công việc cơ khí bằng 10-7 joules). Đơn vị năng lượng khác như electron-volt , lượng calo thực phẩm hoặc kcal (Kilocalorie) nhiệt động lực học (dựa trên sự thay đổi nhiệt độ của nước trong một quá trình làm nóng ) , và BTU (The British thermal unit ) được sử dụng trong lĩnh vực cụ thể của khoa học và thương mại và có các yếu tố chuyển đổi đơn vị liên hệ chúng với các jun.        

          Năng lượng tiềm năng là năng lượng được lưu trữ nhờ vị trí của một đối tượng trong một trường lực , chẳng hạn như một trường hấp dan (gravitational),điện hoặc từ. Ví dụ, nhấc một vật thể chống lại trọng lực thực hiện làm việc trên các đối tượng và lưu trữ năng lượng Tim năng hấp thụ , nếu nó rơi Lực hấp dẫn không làm việc trên các vật thể mà biến đổi năng lượng tìm năng kết hợp với tốc độ của nó . Một số hình thức cụ thể của năng lượng bao gồm năng lượng đàn hồi do sự kéo dài hoặc biến dạng của vật thể rắn , năng lượng hóa học như được thoat ra khi nhiên liệu bot chay và năng lượng nhiệt, động vi và năng lượng tiềm năng của các chuyển động rối loạn của các hạt nhỏ  làm nên vật chất. Không phải tất cả năng lượng trong một hệ thống có thể được chuyển đổi hoặc chuyển giao một quá trình thực thi; số lượng có được gọi là năng lượng có sẵn hay tồn trữ . Đặc biệt là luật thứ hai của nhiệt động lực học hạn chế năng lượng nhiệt lượng nhưng có thể được chuyển đổi thành dạng năng lượng khác. Cơ khí và các dạng năng lượng có thể được chuyển đổi theo các hướng khác thành năng lượng nhiệt mà không có những hạn chế như vậy. Bất kỳ đối tượng có khối lượng khi không lan ra được đó gọi là khối lượng còn lại hay tồn trữ (rest mass ) , tương đương khối năng lượng tồn trữ hay là có thể được tính bằng cách sử dụng phương trình của Albert Einstein E = mc2 . Là một dạng năng lượng,hay năng lượng tồn trữ có thể được chuyển đến hoặc từ dạng năng lượng khác , trong khi tổng lượng năng lượng không thay đổi. Từ quan điểm nầy , lượng vật chất trong vũ trụ góp phần vào tổng số năng lượng của nó . Tương tự như vậy , tất cả năng lượng thể hiện như là một khối luôn tập chung tương ứng. Ví dụ, thêm 25 kilowatt- giờ ( 90 megajoules) của bất kỳ hình thức năng lượng cho một đối tượng làm tăng khối lượng của nó bằng 1 microgram . Nếu bạn đã có một cân bằng khối lượng đủ nhạy cảm hoặc quy mô , tăng khối lượng này có thể được đo.   Mặt trời hoặc một quả bom hạt nhân biến đổi năng lượng tiềm năng hạt nhân với các hình thức khác của năng lượng , tổng khối lượng của nó không giảm mà trong chính nó vì nó vẫn còn chứa tổng số năng lượng tương tự ngay cả khi các hình thức khác, nhau) nhưng khối lượng của nó không giảm khi năng lượng thoát ra môi trường xung quanh của nó, năng lượng chủ yếu là năng lượng bức xạ. Một hình thức mới của năng lượng không thể được xác định tùy tiện . Để có hiệu lực , nó phải được thể hiện được năng biến đến hoặc từ một số lượng dự đoán của một số hình thức được biết đến của năng lượng , do đó cho thấy bao nhiêu năng lượng nó đại diện trong cùng một đơn vị sử dụng cho tất cả các hình thức khác . Nó phải tuân theo bảo toàn năng lượng , vì vậy nó không bao giờ phải tăng hoặc giảm trừ khi thông qua một chuyển đổi như vậy (hoặc chuyển nhượng). Ngoài ra, nếu một hình thức mới bị cáo buộc năng lượng có thể được hiển thị không thay đổi khối lượng của một hệ thống tương ứng với năng lượng của nó, sau đó nó không phải là một dạng năng lượng. Các sinh vật sống đòi hỏi năng lượng có sẵn để ở tồn tại; con người có được năng lượng từ thức ăn như vậy cùng với oxy cần thiết để chuyển hóa nó . Nền văn minh đòi hỏi một nguồn cung cấp năng lượng để hoạt động ; các nguồn năng lượng như nhiên liệu hóa thạch là một chủ đề quan trọng trong kinh tế và chính trị, trong chương trình hệ thống hoá nhà kính hoặc năng lượng sạch (green energy) tương quan đến khí hậu và hệ sinh thái của trái đất được điều khiển bởi năng lượng bức xạ (the radiant energy). Trái đất nhận được từ mặt trời, và rất nhạy cảm với những biến đổi trong khối lượng năng lượng đã nhận được từ ánh sáng mặt trời,ngoài ra gió cũng biến đổi thành nắng lượng qua sự chuyển lực từ sức gió tạo ra khối năng lượng(Thí dụ như Hoover Dam in Las Vegas USA , Nhà máy thủy điện Đa Nhim tại Việt Nam) để xử dụng trong đời sống văn mình của nhân loại ngày nay.

                              

Năng lượng được biến đổi trong một trận sét đánh điển hình, 500 megajoules năng lượng tiềm năng điện được biến đổi thành một lượng năng lượng với các hình thức khác, đáng chú ý nhất là năng lượng ánh sáng, năng lượng âm thanh và năng lượng.

 

 

Năng lượng được tạo từ gió.         Năng lượng được tạo từ ánh sáng mặt trời.

The pictures and some Information collected from Wikipedia, encyclopedia.

  Vương Thanh Khôikhoivuong_2000@yahoo.com  .                                

 El Monte, CA 91732 . (626-376-7106) 

 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 265106 visitors (1565501 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=