.
  Chấm thi
 
5/6/2014

 

 

 

Mùa thi năm 1972, trường Miêng có hai giáo viên được cử làm giám khảo kỳ thi tú tài. Anh và Nghiệp, Anh chấm môn Sinh, còn Nghiệp môn Toán. Nghiệp cũng là bạn khá thân của Miêng thời còn sinh viên.