.
  Phát triển tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt P1
 
17/7/2014

 

 

 Năm 2015,  có 2 cách  đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt:
 Sài gòn - Ma Lâm - Đà Lạt